Noteikumi

Noteikumi privātuma paziņojumi mobilajiem maksājumiem degvielas uzpildes stacijās ar Visa un MasterCard, izmantojot Adyen un Circle K apmaksa ar numura zīmi pakalpojumu.
 • Ievads
  • Izmantojot Circle K Europe mobilo maksājumu risinājumu un aktivizējot pakalpojuma Circle K “Apmaksa ar numura zīmi” funkciju, Tu pieņem turpmāk aprakstītos noteikumus un nosacījumus par automātiskajiem degvielas uzpildes apmaksas pakalpojumiem Circle K degvielas uzpildes stacijās.
  • Lai iespējotu “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojuma izmantošanu un nodrošinātu mobilo maksājumu drošību, mums jāpiekļūst Tavas mobilās ierīces atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumam; kā arī mūsu videonovērošanās kamerām ir jābūt atļaujai nolasīt Tava transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru pirms maksājuma uzsākšanas. Pirkuma laikā Tev jāatrodas Circle K degvielas uzpildes stacijā.
  • Mobilā maksājuma risinājumam jāpievieno maksājumu karte. Maksājumi tiks veikti tikai ar Tevis izvēlēto norēķinu karti.
  • Pirms sūkņa aktivizēšanas Circle K degvielas apmaksai Tavā kartē rezervē 5. punktā norādīto summu. Pēc pirkuma no konta tiek noņemta faktiskā pirkuma summa un rezervācija tiek atcelta. Maksājuma brīdī tiek piemēroti tās bankas noteikumi un nosacījumi, kas izdevusi karti. 
  • Ja Tu pazaudē tālruni vai Tev ir aizdomas par neatļautu mobilā maksājuma risinājuma izmantošanu, Tev ir jānobloķē karte (-es), kas pievienota (-s) mobilā maksājuma risinājumam. 

  Šo pirkumu reglamentē šie standarta noteikumi par precēm un pakalpojumiem, ko patērētāji iegādājas internetā, un attiecīgie patērētāju aizsardzības tiesību akti valstī, kurā tiek veikts pirkums. Šie standarta noteikumi attiecas uz pirkumiem, kas veikti Latvijā, un tie nav paredzēti, lai liegtu Klientam jebkādas tiesības, kas izriet no obligātajiem tiesību aktiem.

 • 1. Līgums

  Līgumu ar patērētāju veido šeit izklāstītie noteikumi, kas papildināti ar attiecīgajā pirkuma veikšanas vietā parādīto informāciju, kā arī maksājuma risinājumā sniegtā informācija un citi norunāti īpaši noteikumi, ja tādi būtu. 
  Pretrunu gadījumā īpašie noteikumi un informācija, kas tiek parādīta attiecīgajā pirkuma veikšanas vietā, ciktāl to pieļauj likums, prevalē pār šeit ietvertajiem vispārīgajiem noteikumiem.

 • 2. Puses

  Pārdevējs: SIA “Circle K Latvia”, Duntes iela 6, Rīga, Latvija, LV-1013, reģ. Nr. 40003064094.
  Klients ir patērētājs, kurš veic pirkumu vai ir reģistrējis attiecīgo transportlīdzekli maksājuma veikšanai Circle K lietotnē, izmantojot “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumu.

 • 3. Cena

  Klientam norādītā cena ir kopējā maksājamā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas.

 • 4. Līguma būtība

  Līgums ir saistošs abām pusēm, kad Klients ir veicis pasūtījumu pie pārdevēja: i) novietojot lietotnē reģistrēto transportlīdzekli pie degvielas uzpildes sūkņa un ii) mobilā ierīce, kas piesaistīta šim transportlīdzeklim, atrodas pie degvielas sūkņa, kur identificēts transportlīdzeklis; vai iii) gadījumā, ja lietotne neatpazīst mobilo ierīci, kas lietotnē piesaistīta konkrētajam transportlīdzeklim, kurš atrodas degvielas sūkņa tuvumā, Klients ir apstiprinājis, ka vēlas turpināt pirkumu, lietotnē nospiežot apstiprinājuma pogu. Ja vairāki lietotāji izmanto vienu un to pašu “Apmaksa ar numura zīmi” kontu un to pašu transportlīdzekli dažādās ierīcēs, kas vienlaikus atrodas pie degvielas sūkņa, kur ir identificēts transportlīdzeklis, sistēma iekasēs pirkumu no kartes, kas reģistrēta tā lietotāja profilā, kurš pirmo reizi reģistrējis transportlīdzekli “Apmaksa ar numura zīmi” funkcijā.
  Klients Circle K lietotnē “Apmaksa ar numura zīmi”  pakalpojumam var reģistrēt tikai tā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, uz kuru Klientam ir likumīgas īpašumtiesības vai valdījums. Aktivizējot  “Apmaksa ar numura zīmi” funkciju, Klients apzinās un piekrīt, ka Klients ir atbildīgs bez papildu autentifikācijas par jebkuru summu, kas iekasēta no lietotnē reģistrētās kartes, kas radusies brīdī, kad reģistrēto transportlīdzekli novieto blakus degvielas sūknim, un mobilais tālrunis atrodas šāda sūkņa tuvumā vai, kad Klients ir apstiprinājis, kas vēlās veikt pirkumu, lietotnē nospiežot apstiprinājuma pogu. Tomēr līgums nav saistošs, ja pārdevēja piedāvājumā ir drukas kļūdas vai Klients netīši iesniedzis kļūdainu pasūtījumu un otra puse ir sapratusi vai tai vajadzēja saprast, ka piedāvājums vai pasūtījums ir šādas kļūdas sekas. 

 • 5. Maksājums

  Maksājums tiek veikts ar kredītkarti vai maksājumu karti, izmantojot maksājumu risinājumu, kas iestrādāts pārdevēja lietotnē. Pārdevējs var pieprasīt maksājumu no Klienta brīdī, kad pakalpojums vai preces ir nodotas Klientam. Tiek uzskatīts, ka automazgātavas pakalpojums, ja tas ir pieejams “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumā, ir piegādāts Klientam, palaižot piemērojamo mazgāšanas programmu. 
  Ja Klients kā maksāšanas līdzekli izmanto kredītkarti vai debetkarti, pirms pirkuma veikšanas tiek rezervēta summa 70 EUR apmērā, lai nodrošinātu darījuma summas samaksu. No attiecīgās kartes tiks iekasēta faktiskā darījuma summa tajā pašā dienā, kad preces vai pakalpojumi ir piegādāti. Jebkāda rezervētā summa tiks atdota atpakaļ, tiklīdz būs veikts maksājums, piemērojot tās bankas noteikumus un nosacījumus, kas izdevusi maksājumu karti.

 • 6. Piegāde

  Piegāde ir notikusi, kad Klients pārņēmis preces vai uzsācis izmantot pakalpojumu. Preces/pakalpojumi tiek piegādāti Circle K uzpildes stacijā, kas atrodas vistuvāk pirkšanas vietai, kā to nosaka atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums, kas iestrādāts pārdevēja lietotnē, ja vien puses nav īpaši vienojušās citādi. Izmantojot pārdevēja pasūtīšanas risinājumu lietotnē, Klients piekrīt šāda atrašanās vietas noteikšanas pakalpojuma izmantošanai. 

 • 7. Riska nodošana

  Risks pāriet uz Klientu līdz ar piegādi, kā aprakstīts 6. punktā.

 • 8. Atteikuma tiesības

  Degvielas un automazgātavas pakalpojuma iegādei, ja tas pieejams “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumā, nepastāv atteikuma tiesības preces un pakalpojuma piegādes neatgriezeniskuma dēļ. Klients atzīst, ka nav piemērojamas atteikuma tiesības, tiklīdz pārdevējs ir izpildījis savas saistības.

 • 9. Nokavējums

  Ja pārdevējs nepiegādā preces vai piegādā preces novēloti saskaņā ar pušu vienošanos, un to nav izraisījis Klients vai tas kā citādi netiek uzskatīts par Klienta risku, Klientam saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem var būt tiesības aizturēt samaksu, pieprasīt līguma izpildi, izbeigt līgumu un/vai pieprasīt kompensāciju no pārdevēja. Paziņojums par iespējamu pārdevēja kavējumu jāsniedz rakstveidā. 

 • 10. Defekti

  Iegādātās preces vai pakalpojuma defekta gadījumā Klients saprātīgā termiņā pēc tam, kad Klients atklājis vai tam vajadzēja atklāt defektu, rakstveidā paziņo pārdevējam, ka tiks iesniegta pretenzija. Paziņojumu nedrīkst iesniegt vēlāk kā divus gadus pēc pirkuma veikšanas. Ja preces vai pakalpojuma defekts faktiski pastāvējis un to nav izraisījis Klients, vai tas kā citādi netiek uzskatīts par Klienta risku, Klientam saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem var būt tiesības aizturēt samaksu, pieprasīt līguma izpildi, izbeigt līgumu un/vai pieprasīt kompensāciju no pārdevēja.

 • 11. Pārdevēja tiesības gadījumā, ja Klients pārkāpj līgumu

  Ja Klients nesamaksā vai neizpilda citas saistības saskaņā ar līgumu, un to nav izraisījis pārdevējs vai pārdevēja kontrolē esošas lietas, pārdevējs saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem var aizturēt preces vai pakalpojumus, pieprasīt līguma izpildi, izbeigt līgumu un/vai pieprasīt kompensāciju no Klienta. Tāpat pārdevējam var būt tiesības uz nokavējuma procentiem, parādu piedziņas maksām, kā arī saprātīgu maksu par nesaņemtām precēm. Sūdzības gadījumā patērētājs var sazināties ar pārdevēju, sazinoties ar mums, nosūtot e-pastu uz lvcards@circlekeurope.com vai vēstuli uz: SIA "Circle K Latvia", Duntes iela 6, Rīga, Latvija, LV-1013. Ja patērētājs nav apmierināts ar sūdzības risinājumu, viņš/viņa var vērsties Latvijas Patērētāju aizsardzības centrā ar oficiālu sūdzību, iesniedzot to mājaslapā www.ptac.gov.lv, nosūtot pa pastu uz Brīvības ielu 55, Rīga, LV-1010, vai e-pastu uz pasts@ptac.gov.lv.

 • 12. Privātums un personas dati.

  Šis privātuma paziņojums veido vispārīgu informāciju par to, kā mēs veicam personas datu apstrādi un kādi dati tiek apstrādāti. Šī informācija ir pieejama arī Circle K mobilajā lietotnē.

 • 12.1. Privātums un komunikācija

  Reģistrējoties “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumiem, Tev būs iespēja izmantot mūsu videonovērošanas kameru valsts reģistrācijas numura atpazīšanas funkciju, lai veiktu automātiskos maksājumus Circle K degvielas uzpildes stacijās.
  Informācija, kas tiks atspoguļota, izmantojot “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumu ir:

  • rēķini, kas tiks pievienoti Tavā profilā mobilajā lietotnē;
  • pašpiegādes paziņojumi lietotnē mobilajā ierīcē, lai iespējotu “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojuma izmantošanu;
  • mēs varam lūgt Tevi novērtēt apmierinātību ar “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumu. Tā ir izvēles funkcija, plašāka informācija pieejama sadaļā “Kādus personas datus mēs iegūstam”.

  Circle K nesūtīs Tev nekādus reklāmas materiālus, ja vien nebūs saņemta piekrišana.
  Informācija par Circle K partneriem Circle K “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojuma ietvaros un par to, kādi dati konkrētajā reizē tiek nodoti, ir pieejama Circle K mobilajā lietotnē.

 • 12.2. Kā un kādos nolūkos tiek iegūti dati

  Izmantojot “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumus, Tava Circle K ID informācija tiks izmantota, lai atvieglotu konta izveidošanu.
  Lai nodrošinātu nevainojamu degvielas uzpildes pieredzi Circle K degvielas uzpildes stacijā, mums nepieciešams noteikt Tavu atrašanās vietu. Šī iemesla dēļ mēs izmantojam informāciju par Tavas mobilās ierīces atrašanās vietas statusu un operētājsistēmas veidu. Ērtākai mobilās lietotnes izmantošanai, mēs uzglabājam arī Tevis izvēlēto valodu pašpiegādes ziņojumu saņemšanai mobilajā ierīcē.
  Kad Circle K degvielas uzpildes stacijā tiek veikts pirkums, Circle K reģistrē šo informāciju izmantošanai uzņēmējdarbības un grāmatvedības nolūkiem tāpat kā jebkurā citā veikalā un saglabā saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem. Par klientiem, kuri izmanto “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumus, papildu informācija tiek iegūta, reģistrējoties pakalpojumam, un dati tiek iegūti pakalpojuma izmantošanas laikā. Videonovērošanas kameras ievāks informāciju, kuru analizēs mākslīgā intelekta algoritms, lai identificētu transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi un informāciju par transportlīdzekli un salīdzinātu šo informāciju ar mūsu iekšējo datubāzi, lai pārliecinātos, ka reģistrācijas brīdī norādītā transportlīdzekļa informācija saskan ar transportlīdzekli, ar kuru esi iebraucis “Apmaksa ar numura zīmi”  zonā. Tiklīdz pārbaude ir pabeigta, tvertais videonovērošanas attēls tiks dzēsts no “Apmaksa ar numura zīmi” sistēmām pēc 90 dienām.
  Mēs varam izmantot videonovērošanas kamerās uzņemtos transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmju attēlus, lai uzlabotu mākslīgā intelekta algoritmu, ko izmanto, lai nodrošinātu “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumu.
  Mēs varam izmantot apmierinātības novērtējumu datus, darījumu datus, demogrāfiskos vai citus datus, ko esam ieguvuši “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojuma ietvaros (izņemot informāciju no videonovērošanas kamerām) statistikas nolūkos, kā arī lai analizētu un izvērtētu mūsu pakalpojuma efektivitāti un nākotnē veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Šāda analīze tiks veikta tikai apkopotā veidā un ar anonimizētiem datiem.
   

 • 12.3. Kā tiks izmantota iegūtā informācija?

  Transportlīdzekļa attēlam un reģistrācijas numura zīmei konkrētās videonovērošanas kameras redzeslaukā tiks piemērots mākslīgā intelekta algoritms, lai nolasītu un atpazītu transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi. Tiklīdz šī informācija ir atpazīta, tvertais attēls tiks nekavējoties izdzēsts un ievāktā informācija tiks salīdzināta ar mūsu iekšējo reģistrēto lietotāju datubāzi, lai sasaistītu ar attiecīgo kontu mūsu sistēmās.
  Turklāt saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem mūsu sistēmās tiks glabāti detalizēti darījumu dati par veiktajiem pirkumiem. Pēc tam darījumi tiek apkopoti.
  Videonovērošanas kamerās uzņemtos transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmju attēlus Circle K un tā apstrādātāji var izmantot, lai apmācītu un uzlabotu mākslīgā intelekta algoritma precizitāti, ko Circle K izmanto, lai nodrošinātu “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumu. 
  Mēs varam lūgt Tevi novērtēt apmierinātību ar “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumu. Novērtējumu dati ir anonimizēti, tiek iegūti tikai pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, tiek analizēti apkopotā veidā un netiks atspoguļoti Tavā Klienta profilā. Šī ir izvēles opcija un nav obligāta funkcija, kuru vari ignorēt, ja vēlies.

 • 12.4. Tavas kā datu subjekta tiesības

  Tavas tiesības un to izmantošana
  Tu vari izmantot savas kā datu subjekta tiesības vai uzdot jautājumus, sazinoties ar mums, rakstot uz lvcards@circlekeurope.com vai SIA ”Circle K Latvia”, Duntes iela 6, Rīga, Latvija, LV-1013.

  Tiesības saņemt informāciju
  Šie noteikumi un nosacījumi veido īpašu informāciju par to, kā mēs apstrādāsim personas datus un kādi dati tiks apstrādāti kā daļa no pakalpojumiem, un papildina vispārējo Circle K Privātuma politiku, kas pieejama vietnē https://stories.circlekeurope.com/no/privacy-policy

  Piekļuve datiem 
  Tev ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt par Tevi uzglabātās informācijas kopiju. Šādi pieprasījumi iesniedzami rakstveidā. Ja Tev ir konkrēts ar datu analīzi saistīts jautājums vai jebkāds cits jautājums, vari lūgt papildu piekļuvi. Lielākā daļa informācijas Tev ir pieejama mobilajā lietojumprogrammā, kas ietver nepieciešamos personas datus, kurus par Tevi uzglabājam, lai sniegtu Pakalpojumus. Pieprasījums datu piekļuvei ir jāiesniedz rakstveidā, papildu informāciju skatīt https://id.circlekeurope.com.

  Datu labojumi
  Ja Tavi personas dati mainās, savus personas datus vari labot (koriģēt) konta iestatījumos. 
  Ja Tev ir konkrēts jautājums vai rodas problēmas, labojot datus, vai ir jebkāds cits jautājums, vari lūgt papildu palīdzību, sazinoties ar Circle K. Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstveidā.

  Tiesības uz datu pārnesamību
  Tev ir tiesības pieprasīt, lai nosūtām tā sniegto informāciju citam saņēmējam. Tas attiecas tikai uz informāciju, kas mums iesniegta. Komerciāli sensitīva informācija, kas izveidota, balstoties uz anonimizētiem datiem, netiek pārsūtīta.

  Tiesības saistībā ar profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu
  Tev ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana. Iebildumu vari iesniegt par jebkuru automatizētu lēmumu, kuru esam pieņēmuši, kā arī vari lūgt to pārskatīt.

  Personas datu dzēšana
  Tev ir tiesības pieprasīt dažu savu personas datu dzēšanu. Daži dati, piemēram, darījumi, ir jāsaglabā saskaņā ar vietējās jurisdikcijas prasībām. 
  Ja izlemsi dzēst savus personas datus un kontu, daudzi lietotnes pakalpojumi vairs nebūs pieejami, un varēsi turpināt izmantot lietotni kā nereģistrēts lietotājs. Ja vēlies turpināt izmantot lielāko daļu pakalpojumu, Tev vajadzēs reģistrēties atkārtoti.

  Tiesības iebilst 
  Tev var būt tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja mēs apstrādājam šo informāciju, balstoties uz leģitīmām interesēm. Iebildumu vari iesniegt par jebkuru automatizētu lēmumu, kuru esam pieņēmuši, kā arī vari lūgt to pārskatīt.

  Tiesības ierobežot apstrādi
  Tev ir tiesības lūgt mums ierobežot savas informācijas apstrādi konkrētos apstākļos. Tas nozīmē, ka Tavus datus var izmantot tikai konkrētiem nolūkiem, piemēram, likumisku prasību gadījumā vai juridisku tiesību izmantošanai.
  Tu vari izmantot savas tiesības ierobežot datu apstrādi, sazinoties ar Circle K pa tālruni, e-pastu vai pastu, vai izmantojot Circle K ID vietni  https://id.circlekeurope.com. Kontaktinformācija ir pieejama vietnē https://www.circlek.lv/jautajumi-un-atbildes.

  Strīdu izšķiršana 
  Ja Tev ir kādas bažas saistībā ar personas datu apstrādi, vari sazināties ar mums, rakstot uz lvcards@circlekeurope.com, lai atrisinātu jautājumu, kā arī, ja vēlies, pieprasīt datu aizsardzības speciālista iesaisti. 
  Lielākajā daļā gadījumu mūsu uzraudzības iestāde ir Norvēģijas Datu aizsardzības inspekcija, kuras kontaktinformācija pieejama šeit:https://www.datatilsynet.no.
  Ja vēlies iesniegt sūdzību, vari sazināties arī ar vietējo datu aizsardzības uzraudzības iestādi. Kontaktinformāciju var atrast šeit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en
   

 • 12.5. Kāda veida personas datus iegūstam?

  Circle K apstrādātā informācija ietver informāciju, kuru Tu sniedz reģistrējoties, informāciju par Tavu mobilo ierīci, informāciju par pirkumiem, kā arī citu informāciju, kuru izvēlies mums turpmāk sniegt.
  Pakalpojumu izmantotā obligātā informācija:

  •    vārds;
  •    uzvārds;
  •    mobilā tālruņa numurs;
  •    e-pasta adrese
  •    piekrišana noteikumiem un nosacījumiem
  •    transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, kas reģistrēts lietotnē;
  •    mobilās ierīces atrašanās vietas noteikšanas pakalpojuma statuss (atļauts/nav atļauts) un atrašanās vietas dati uzpildes punktā;
  •    mobilās ierīces operētājsistēmas veids;
  •    mobilās ierīces valodas uzstādījumi;
  •    paziņojumu uzstādījumu statuss mobilajā ierīcē;
  Informācija, ko Circle K iegūs no Klienta, izmantojot “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumu:

  •    automobiļa un transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes attēls no videonovērošanas kameras;
  •    transportlīdzekļa, kas izmanto sūkni, reģistrācijas numurs;
  •    mobilās ierīces atrašanās vietas dati (atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumam jābūt ieslēgtam);
  •    videonovērošanas kameru redzamības lauks ietver arī transportlīdzekļa iekšējo un ārējo apkārtni, tomēr šie dati netiek izmantoti un tiek nekavējoties iznīcināti;
  •    Anonimizēts klientu novērtējums par apmierinātību ar pakalpojumu

 • 12.6. Tavu personas datu aizsardzība un privātuma ievērošana

  Circle K koplietos ar saviem partneriem personas datus, kas iegūti, izmantojot “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumus, lai administrētu reģistrēto Klientu kontus, kā arī lai varētu nodrošināt Tev automātisko maksājumu pakalpojumu.
  Circle K neapkopos, neizmantos un neizpaudīs nekādus Klienta personas datus, kas neatbilst sākotnējam mērķim, nenodrošinot atbilstošu juridisko pamatu, un mēs nekad nepārdosim Tavus datus. Circle K uzturēs mūsu reģistrēto Klientu sniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un nozares standartiem, piemēram, ieskaitot, bet neierobežojot, PCI DSS un VDAR.

 • 12.7. Datu apstrādātāji (apakšuzņēmēji), datu nodošana

  Circle K piesaistīs Adyen (atrodas Nīderlandē), ar kuru Circle K ir parakstījis personas datu apstrādes līgumu, un Adyen veiks maksājumu apstrādi mobilo maksājumu un “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumos.
  Circle K datu centri un apakšuzņēmēju datu centri, kas nodrošina iespēju saņemt “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumus, atrodas ES/EEZ.

 • 12.8. Cita informācija

  Noteikumu un nosacījumu izmaiņas
  Circle K var mainīt šos noteikumus un nosacījumus pēc saviem ieskatiem, lūdzot Tevi pieņemt jauno versiju, izmantojot lietotni vai vienpusēji, paziņojot par to 30 dienas iepriekš. Brīdinājums par šādiem grozījumiem tiks izplatīts kādā no reģistrētajiem komunikācijas kanāliem, kā arī tas var tikt publicēts Circle K tīmekļa vietnē. Aktuālie noteikumi un nosacījumi vienmēr ir pieejami šajā lietotnē.

 • 13. Lietotnes dzēšana

  Tu jebkurā brīdī vari dzēst lietotnē reģistrētos datus, skatīt 12.4. punktu.
  Tu vari dzēst arī savu kontu/lietotni, ar to vienlaicīgi atsaucot savu piekrišanu personas datu apstrādei, ko veic Circle K saistībā ar šo pakalpojumu.
  Ja Tu izdzēsīsi lietotni, bet vienlaicīgi neizdzēsīsi datus, kas tiek uzglabāti par Tavu transportlīdzekli, šī informācija tiks automātiski dzēsta pēc trīs mēnešiem. Savukārt informācija par transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi tiks izdzēsta, ja šī transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme netiks izmantota “Apmaksa ar numura zīmi” pakalpojumam 3 mēnešu laikā kopš reģistrācijas lietotnē.