Es vēlos mainīt lietotāja esošās piekļuves tiesības.


Autorizējoties portālā, augšējā labajā stūrī atodiet sadaļu “Lietotāju pārvaldība”, noklikšķiniet uz zīmulīša blakus lietotāja e-pastam, kurā varat izvēlēties piešķirt tādu pašu piekļuvi kā Jums vai mainīt esošās piekļuves atļaujot piekļūt konkrētiem kontiem, karšu grupām vai kartēm. Iespējams piešķirt tikai skatīšanās pieejas, bez iespējas rediģēt datus. Par piekļuves izmaiņām lietotājs tiks informēts uz e-pastu.

Vai bija noderīgi: